בר מצווה

מרכז לימוד תורה, דרשות, פרשת השבוע, הלכה יומית, לימוד יומי, חגים ומועדים.

שיעורי תורה - שיחות קודש

כוחה של תפילה תמימה בשנים טרם התגלה בפומבי וייסד את התנועה החסידית, נהג רבי ישראל שהתפרסם כ'בעל שם טוב' לטייל תכופות באזורים הכפריים, שבהם חיו יהודי מזרח אירופה בכפרים קטנים ומבודדים או בפונדקי דרכים נידחים. רבי ישראל היה מתרועע עם יהודים אלו, שואב השראה מאמונתם הפשוטה ומעודד את רוחם. יום אחד הגיע "הבעל שם טוב" …
לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרע פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים. בכל הדרך שוחחו הסוחרים על שוורים, פרות, סוסים וכדו'. ר' ישראל מאיר ישב שקוע במחשבותיו ולא שם לבו לשיחותיהם. פתאום העלה אחר האנשים שיחה על סוחרים אחרים והתחיל ללעוג עליהם. ר' ישראל מאיר כאילו הקיץ משנתו, והעיר להם בנחת: …
כָּבֵ ד לֵב פַּרְּ עֹה מֵ אֵ ן לְּ שַּ לַּח הָּ עָּם מה הכוונה “ כבד לב פרעה ”? אומר הרב שלמה לוונשטיין, כי חז”ל ממשילים בענין זה משל: אריה מלך החיות, בקש לגבות מסים מחיות היער. קרא לחמור וצווהו לעמוד בפתח היער ולגבות מס למלך מכל הבא אל היער. יום אחד הגיע האריה …
ראה אחי ולמד כי ישנו קשר אדוק בין לימוד הלכות השבת בכלל ושמירת דקדוקיה ומצוותיה בפרט, לקדושת האדם בכלל ובפרט לקדושת הברית ויען כי אנו נמצאים בתקופת השובבי"ם אשר נמסר לנו מהאר"י הקדוש כי הם ימים מסוגלים להתעלות רוחנית ולתיקון הפגם הידוע נביא מעט מדברי רבותינו הקדושים ללמד על הקשר הנ"ל למען נדע לנצל השבתות …
במאמר זה נתבונן במכות שהביא הקב"ה על המצרים: מספרם , מדוע דוקא עונשים אלו ומדוע בסדר זה דוקא . עשר מכות הביא הקב"ה על המצרים, את המספר עשר מצאנו בבריאת העולם, בעשרה מאמרות וכן בעשרת הדיברות במעמד הר סיני, האם יש קשר בין המאמרות מכות ודיברות ולכן הסכום של שלושתם שווה ? השפת אמת מבאר …
א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון- ביאור נפלא בדברי רז"ל 'גילו ברעדה' במקום גילה שם תהא רעדה: ' וַיְדַ בֵּר אֱ ֹלקים אֶ ל מֹשֶ ה וַי ֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְקוָק' )וארא ראשון ו' ב' (. שואל רבינו אור החיים הקדוש זיע"א מה בא ללמדנו הכתוב שהאלקים מדבר לאמר שהוא הוי"ה …
מבוא למלאכת מעמר- מלאכת מעמר היא אחת מט"ל אבות מלאכות אסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת מעמר היא, איסוף וקיבוץ דברים שגדלים בקרקע לאחר תלישתם מן הקרקע, שעומדים בפיזור ואוספים אותם יחד עמרים. כגון תבואה לאחר שקצרוה, דרך לאסוף את השיבולים הקצורות ולעשות מהן עמרים עמרים כדי לדוש אותן. וכן פירות האילן לאחר שלוקטים אותם …
בכל שנה ושנה בסמיכות לפרשת וארא חל מועד הילולתו של האדמו"ר הקדוש והטהור ר' ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי זיע "א ד'שבט .  צדיקים רבים נפטרו לפני בבא סאלי ואחריו, אך טרם שמענו על צדיק ש' עמך בית ישראל' היו ועודם כל כך אדוקים בו ומאמינים בקדושתו עד כדי כך שנשבעים זה לזה בשמו כפי …
חשיבות מידת הכרת הטוב בפרשתנו פרשת וארא התורה מספרת על שבע המכות הראשונות – דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד – שהנחית הקב"ה על המצרים הרשעים. בעוד שכל המכות התבצעו על ידי משה רבנו – שלושת המכות הראשונות )דם, צפרדע, כינים( נעשו על ידי אהרן הכהן: לגבי מכת דם נאמר: "אמור אל אהרן קח …
מעשה שספר הרב אביאל חיים חורי שליט"א: לפני כמאה שנה בעיר בגדאד, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים, שהיו אז בעיר כמה שווקים, "שוק אל אל סמאק" ה ו א ש ו ק ה ד ג י ם , " ש ו ק א ל ספאפיר" הוא שוק הכלים, וכן "שוק אל חארג'", הוא שוק …
הרב קנייבסקי סיפר סיפור שממחיש היטב את אמירת תודה לבורא: שני יהודים שהגיע זמנם למות, הלכו בדרך, ומשמים כבר שלחו את מלאך המות לקחת את שניהם. והנה עבר לפניהם אדם עוור בשתי עיניו, ואחד מהם נתן לו צדקה. אמר נותן הצדקה לחברו: “תן גם אתה ”. ענה החבר: “ איני מכיר את העוור,אבל מה שנתת …
תפלת שחרית מוקדמת  רבים שואלים: מאמתי מותר להתחיל בתפילת שחרית?  ישנם אנשים רבים שצריכים להגיע למקום עבודתם בשעה מוקדמת מאד בבוקר, ועלינו לדעת מתי מותר להם להתחיל בתפילת שחרית. תשובה: זמן תפילת שחרית לכתחילה הוא רק לאחר הנץ החמה, והוא זמן ה"זריחה" הנדפס בלוחות השנה. ומצוה מן המובחר להתפלל מיד עם הנץ החמה, וכמו שנאמר …
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" רש"י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו אומרים גם בתפילת שמונה עשרה: אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב – להגיד שלכל אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. ישנם אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות, הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!… הוא היה רב גדול… …
בהרצאות רבות שאלתי את הקהל: מהו 'חינוך'? היו שענו 'הקניית ערכים'. אמרתי להם: גם האדון הקנה לאריה ערך מסוים, להיות ממושמע. היו שאמרו 'דוגמא אישית'. שאלתי אותם: אם האדון היה קופץ דרך החישוק והאריה אחריו, האם האריה היה הופך להיות מחונך? בוודאי שלא, האריה נשאר מאולף. והיו שתירצו שחינוך זה גם כאשר המחנכים לא נמצאים …
ההורים חייבים לי? רוב הזוגות מתחתנים עם גישה של – 'ההורים חייבים לי!'. גישה זו אינה נכונה משתי סיבות: סיבה ראשונה: היא מפתחת תלות כלכלית בהורים ואז 'בעל המאה הוא גם בעל הדעה'. כלומר, מי שנותן כסף ותמיכה לזוג, גם קובע להם ומתערב בחייהם. סיבה שניה: כשההורים לא ממלאים את הציפיות הכלכליות, נוצרת אכזבה ומתחילות …
בפרשתנו פרעה סופג 7 מכות מתוך 10 המכות שהביא הקב"ה עליו ועל עמו לאחר התעללות בעם ישראל במשך כ-58 שנה בקריאה שטחית של הפרשה אנו לומדים שהוויכוח בין משה לפרעה היה האם לשלוח את עם ישראל ולהוציאו ממצרים או לא.  לכן בכל מכה ומכה פרעה מקשה את ליבו ומתחרט ואז מגיעה המכה הבאה, ושוב הוא …
 האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא הנקרא: 'בבא סאלי' נולד בראש השנה של שנת תר"ן לאביו האדמו"ר רבי מסעוד, בנו בכורו של מרן ה'אביר יעקב'. עם לידתו נתמלא הבית אורה.  האב אשר ידע כי שורש נשמתו של בנו הנולד גבוהה, קבע משמרות של תלמידי חכמים שילמדו בסמוך לו, כדי שיתדבקו דברי תורה באזניו.  ביום השמיני מיד לאחר …
ו ִאם ָמֵאן ַא ָּתה ְל ַש ֵּלַח ִהֵּנה ָאנֹ ִכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגב ּו ְלך )שמות פרק ז, כז(, רבותינו זכרונם ָ ַּב ְצַפְרְ ּד ִעים:לברכה אמרו: "המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים גרם להם שיעשו שלום ביניהם.כיצד? היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים. המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים …
טוב ארך אפים מגיבור כאשר הקב"ה ממנה את משה רבינו ואת אהרן אחיו להנהגת הכלל, נאמר "ויצוום אל בני ישראל…." רש"י מביא את דרשת חז"ל, שהקב"ה קבע ולימד כאן יסוד בהנהגת ציבור 'ציוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם' – בקרב העם יש טרחנים, וכחנים, וחלשים המאשימים את האחר בקשייהם. את כל אלה ועוד רבים כמותם …
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר צור קשר
https://www.youtube.com/watch?v=bvj3KbOHGrQ רבי יוסף קארו רבי יוסף קארו מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר ה"שולחן ערוך" וה"בית יוסף" שבזכותם הוא קרוי בפי העם "מרן המחבר". נולד בשנת הרמ"ח {1488} לאביו רבי אפרים שהיה תלמיד חכם בעיר טולדו שבספרד ולאמו בואינה {טובה}. מצבם של היהודים בספרד באותה תקופה התאפיין ברגיעה יחסית ובהתמסרות ללימוד התורה. גדולי תורה באו ויצאו בחצר …